လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (ပညာရေး) မှ ဝန်ထမ်းများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း

ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်ဖွံဖြိုးရေး အစီအစဉ်အဖြစ် လေ့လာဆန်းစစ်   အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (ပညာရေး) မှ ဝန်ထမ်းများအတွက်   စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်   လေ့ကျင့်ပညာပေးသင်တန်းများကို (စီမံ၊ ဘဏ္ဍာ၊ ပညာ)   ကဏ္ဍများအတွက်   ပြည်တွင်းပညာရှင်တစ်ဦးကို ဖိတ်ခေါ်၍လည်းကောင်း၊ ဌာနတွင်း မျှဝေပို့ချခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။