ပညာရေးသတင်းလွှာ ပြုစုထုတ်ဝေခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ကျောင်းပြင်ပနှင့် တစ်သက်တာပညာရေးဉီးစီးဌာနက ထုတ်ဝေလျက်ရှိသော ပညာရေးသတင်းလွှာတွင် ပညာရေးကဏ္ဍတိုးတက်ဖွံဖြိုးရေး အသိပညာပေးစာမူများကို လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (ပညာရေး) မှ စာမူရှင်များက   ရေးသားပြုစုပေးပို့လျက်ရှိပြီး၊ စာမူစုစည်းခြင်းကိုလည်း တာဝန်ယူကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။