အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျောင်းသုံး ပုံနှိပ်စာအုပ်နှင့် ဆရာလက်စွဲစာအုပ်များ ရေးဆွဲရေးတွင် ဦးဆောင်ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်း

လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (ပညာ‌ရေး) ၏ ညွှန်ကြား‌ရေးးမှူးချုပ်သည် အခြေခံပညာသင်ရိုးညွှန်းတမ်းအသစ်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကျောင်းသုံး ပုံနှိပ်စာအုပ်နှင့် ဆရာလက်စွဲစာအုပ်များ ရေးဆွဲရေးတွင် ဦးဆောင်ပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။