ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးရန် လိုအပ်ချက်များကို လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း

လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (ပညာရေး) သည် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးရှိ ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ အငယ်တန်းစာရေး  ရာထူးအထိ ဝန်ထမ်းများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးရန်   လိုအပ်ချက်များအား  စစ်တမ်းကောက်ယူပြီး တွေ့ရှိချက်၊  သုံးသပ်ချက်၊   အကြံပြုချက်များ   ပါဝင်သော အစီရင်ခံစာအား ပြုစုတင်ပြခဲ့ပါသည်။