အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၂၁-၂၀၃၀) ရေးဆွဲရာတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊

လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (ပညာရေး) သည် အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (၂၀၂၁-၂၀၃၀) ရေးဆွဲရာတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။