လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး) သည် Grade-7 သင်ရိုးသစ်ဦးဆောင်ပို့ချသူ များဆိုင်ရာသင်တန်းအားလေ့လာဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း။

ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းကျောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့တွင် (၂၃-၁၂-၂၀၁၉) မှ (၁၂-၁-၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော Grade-7 သင်ရိုးသစ် ဦးဆောင်ပို့ချသူများဆိုင်ရာ သင်တန်း /ဆွေးနွေးပွဲအား လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့(ပညာရေး)၊ ပညာရေးသုတေသန၊ စီမံကိန်းနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန (ဆရာအတတ်ပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဌာန) တို့ပူးပေါင်းပါဝင်သော လေ့လာဆန်းစစ်အဖွဲ့ဝင်များသည် မြန့်မာပညာရေးအရည်အသွေးမြင့်မားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ် (My-EQIP) ၏ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုဖြင့် (၇-၁-၂၀၂၀) မှ (၈-၁-၂၀၂၀) ရက်ထိ ၂ ရက်တာ လေ့လာဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့သည်။