မျှော်မှန်းချက်နှင့် ရည်မှန်းချက်များ


ဦးစီးဌာန၏ မျှော်မှန်းချက်

လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျောင်းများနှင့် ပညာသင်ယူရာ ဌာနများ၏ သင်ကြားသင်ယူမှုများကိုပိုမို ထိရောက် စေပြီး၊ အရည်အသွေး ပြည့်ဝသော ပညာရေးစနစ်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။

ဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်များ

(က)     ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ ဦးစီးဌာနများ၏ အမျိုးသားပညာရေး မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းများ နှစ်စဉ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုများကို လေ့လာဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ရန်

(ခ)       မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပညာရေးကဏ္ဍအားလုံးရှိ သင်ကြားသင်ယူမှုစနစ်များကို လေ့လာဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ရန်

(ဂ)       ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ချမှတ်ထားသောမူဝါဒများကို ပုံဖော်နိုင်မည့် ပညာရေးဆိုင်ရာ ရလဒ် အစီရင်ခံစာများကို ရေးသားတင်ပြရန်