လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ

လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးဦးစီးဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များ

 • လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း သဘောတရားများကို ဦးစီးဌာနအသီးသီးရှိ  အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအားလုံး ကျယ်ပြန့်စွာနားလည်စေနိုင်ရန်အတွက် အသိပညာပေး ဆွေးနွေးပွဲများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • အခြေခံပညာကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များတွင် သတ်မှတ်သင်ရိုးဖြင့် သင်ယူနေကြသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၏ သင်ယူတတ်မြောက်မှုအား အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်လေ့လာဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့် လေ့ကျင့်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်   လေ့လာဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း။
 • ဦးစီးဌာနအသီးသီးမှ အခါအားလျော်စွာ ဖွင့်လှစ်သော မွမ်းမံသင်တန်းများနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းများ၏ ရလဒ်များကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း။
 • အခြေခံပညာကျောင်းများ၊ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များ၏ သင်ကြားသင်ယူမှု လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ လေ့လာဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း။
 • တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်များနှင့် အခြေခံပညာကျောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပညာရေးတွင် ပါဝင်သူများအားလုံးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း။
 • တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်နှင့် ကောလိပ်များ၏ သုတေသနကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လေ့လာဆန်းစစ်မှုများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။
 • သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် နှင့် အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ အချင်းချင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
 • တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်နှင့် ကောလိပ်များ၏ သုတေသနရလဒ်များအား နည်းပညာ လွှဲပြောင်းပေးနိုင်ရေးနှင့် မူပိုင်ခွင့်ရရှိနိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
 • တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်အလိုက် နိုင်ငံတကာပညာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း။
 • ဦးစီးဌာနအသီးသီး၏ ပြည်တွင်းပြည်ပ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဆက်စပ်ဝန်ကြီး ဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်၍ ပညာရေးမြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများ၊ MOU၊ MOA ရေးထိုးဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အခြေအနေများကို လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း။
 • နိုင်ငံတကာတွင် ကျင့်သုံးနေသည့် ပညာရေးစနစ်များနှင့် မိမိနိုင်ငံတွင် လက်ရှိအကောင် အထည်ဖော်နေသည့် ပညာရေးစနစ်များကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း။ 
 • အုပ်ချုပ်ရေး/စီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ထမ်းများ၏ ရုံးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု စွမ်းဆောင်ရည် များကို လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးဆောင်ရွက်ခြင်း။