အခြေခံပညာကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက် ကျောင်းဥပဓိရုပ်ကောင်းမွန်စေရေးနှင့် စိမ်းလန်းစိုပြေရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်သာယာရေးအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများကို လေ့လာဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း

လေ့လာဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (ပညာရေး) သည် အခြေခံပညာကျောင်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက် ကျောင်းဥပဓိရုပ်ကောင်းမွန်စေရေးနှင့် စိမ်းလန်းစိုပြေရေး၊ ပတ်ဝန်းကျင်သာယာရေးအတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများကို လေ့လာဆန်းစစ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။